När kommunikationen flödar får vi saker att hända

11 juni 2024 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

På en arbetsplats är det viktigt med bra kommunikation.

Vi behöver system och modeller för att prata med varandra. Då kan vi berätta när något gått bra, eller när det gått fel.

Nu ska forskaren Lotta Dellve undersöka hur kommunikationen ser ut på ett par arbetsplatser i kommuner och regioner.

Forskningsprojektet är ett av flera projekt om friskfaktorer i arbetslivet, som har fått pengar från Afa Försäkring.

kollegor gör high five med sina händer tvärs över ett bord
Bra kommunikation på en arbetsplats handlar bland annat om ett öppet och tillåtande samtalsklimat, att det finns forum för dialog och att man får återkoppling på det som görs och sägs.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

På en arbetsplats är det viktigt med bra kommunikation.

Vi behöver system och modeller för att prata med varandra. Då kan vi berätta när något gått bra, eller när det gått fel.

Nu ska forskaren Lotta Dellve undersöka hur kommunikationen ser ut på ett par arbetsplatser i kommuner och regioner.

Forskningsprojektet är ett av flera projekt om friskfaktorer i arbetslivet, som har fått pengar från Afa Försäkring.

Att göra sin röst hörd, och att någon lyssnar och återkopplar är ett basalt mänskligt behov. På arbetsplatsen är det en förutsättning för en fungerande verksamhet. Kommunikationen är ständigt i gång. Men hur vet vi att den leder till någon effekt? Det ska forskare nu undersöka.

– Bra kommunikation handlar om att kunna kommunicera både om problem och det som är bra eller under utveckling, säger Lotta Dellve, projektledare och professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Det är vård- och omsorgsverksamheter i några kommuner och regioner som kommer att studeras med hjälp av enkäter och intervjuer. I stället för att enbart lyfta problem och orättvisor kommer man att fokusera på de lösningar som kommunikationen förväntas leda till.

– Även där man kommunicerar väl i vissa fall, så kommer man inte alltid fram till problemlösningen, berättar hon.

Kommunikation kan fastna

När kommunikationen fastnar någonstans i flödet eller när en tystnadskultur har fått fäste, går man miste om de goda effekter som en väl fungerande kommunikation ger.

– Det blir ett spel för gallerierna när man rapporterar duktigt och sen händer ingenting, säger Lotta Dellve.

Hon vill ta kommunikationen ett steg längre, så att den leder till handling och åtgärder.

– Det är viktigt för alla inblandade, fortsätter hon.

Vill undersöka hur chefer kommunicerar

Studien kommer bland annat att kartlägga vad, hur, när och varför man kommunicerar i verksamheter inom vård och omsorg. Vilka tecken visar att man har blivit lyssnad till och vad krävs för att kunna lyssna? Olika former av kommunikationsflöden ska identifieras.

– Vi vill titta på den arbetsledande chefens förutsättningar och hur de kommunicerar både uppåt i organisationen och med sina medarbetare, berättar Lotta Dellve.

– Skyddsombudens roll är också mycket viktig och det är ofta de som initierar insatser, säger hon.

Vi hoppas kunna visa på flera sätt att skapa en väl fungerande kommunikation.

Lotta Dellve Göteborgs universitet

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap

 

Att rapportera om problem kan ge ny kunskap

Projektet ska även studera digitala kanaler för kommunikation. Ett exempel är rapportering och kommunikation i ett informationssystem om arbetsmiljö, det så kallade IA systemet. Det är ett webbaserat system för rapportering av avvikelser i arbetsmiljön, exempelvis en olycka eller ett tillbud som kunde ha lett till en olycka. Rätt använt ger IA systemet kunskaper och underlag för ett lärande och förebyggande arbete.

Forskningen förväntas ge kunskaper om hur man rapporterar och kommunicerar om idéer och problem. Likaså om andra förutsättningar som behövs för att kommunikationen ska flöda inom organisationen.

– Vi hoppas att kunna visa på flera sätt att skapa en väl fungerande kommunikation. Och att det blir hjälpsamt för arbetsplatser som vill jobba vidare med den här frågan, avslutar Lotta Dellve.

Om projektet

Projekt
Kommunikationskapabilitet – betydelsen av flödande kanaler för röst, lyssnande och återkoppling

Forskare
Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

År
2024 – 2026

Finansiär
Afa Försäkring

 

Projektet vill identifiera kommunikation som leder till åtgärder och på så sätt bidrar till välbefinnande och utveckling av en hållbar och säker arbetsmiljö.

Projektet bedrivs inom forskningsprogrammet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag.

5 tecken på att kommunikationen flödar

Dialog - illustration med pratbubblorKommunikation och återkoppling är en av åtta friskfaktorer som behöver vara på plats för att medarbetare i en organisation ska må bra och kunna prestera väl.

En väl fungerande kommunikation innebär bland annat att:

  • Samtalsklimatet är öppet och tillåtande uppåt, nedåt och åt sidorna.
  • Det finns fungerande kommunikationsvägar och forum för information och dialog.
  • Alla lyssnar på varandra.
  • Återkoppling ges på beteenden och hur de påverkar verksamhetens resultat.
  • Sakfrågor hanteras utan att det blir personligt.

Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats?

Forskare har kommit fram till ett antal friskfaktorer eller tillstånd i en organisation som bidrar till god arbetsmiljö. När de används aktivt, systematiskt och långsiktigt finns stor chans vi mår bra, presterar väl och att sjukfrånvaron är lägre.

Att arbeta med friskfaktorer i fokus är utvecklande för verksamheten.

I den här filmen får du koll på friskfaktorerna.

Text: Maija Oxelhag
Kontakt: maija.oxelhag@suntarbetsliv.se